Пресметка на нови предвремено пензионирање, пензиско

Таму се зборува за заработен приход, одзема од придонесите за социјално осигурување и ATP-депозит пред пресметката е направена2. Намалување на førtidspensionFørtidspensionen ќе се намали со триесет и на приход откако ќе се одземе"одбитоци". Ако брачниот другар или партнер може исто така да примаат социјална пензија намалува даночната основица со петнаесет на секој. Се другар, cohabiting партнер пензионер ќе бидат вклучени само на партнерот приходи, во прилог на јавноста пензија.